?

Log in

No account? Create an account
 
 
05 May 2014 @ 02:48 pm
כל המתאבל  
כידוע ישנם מנהגים רבים ושונים בדבר תאריכי האבילות בזמן ספירת העומר וחומרתם. אולם קיימת תקופה קצרה של שבועיים, מב' עד יז' באייר, שבה כל המנהגים בכל ישראל זהים. ומעניין שמיד עם כניסהלתקופה זו, בהתקדש מידת התפארת, זכינו ליום העצמאות. מה שנותן משמעות חדשה לאמרה הידועה של כל המתאבל על ירושלים רואה בבניינה. בזמן שכל ישראל מתאבלים יחד - רואים גאולה.

חג שמח