?

Log in

 
 
05 October 2013 @ 08:49 pm
 
רש"י על פרשת נח, בהתייחסו ל"אלה תולדות נח - נח איש צדיק היה בדורותיו", ציין שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשיהם הטובים. היהודי הקדוש מפשיסחא הוסיף לכך הסבר כי אל לו לאדם לטעון כי כל עמלו למען צדקת בניו, אלא לדאוג שגם הוא בעצמו יהיה בעל מעשים טובים. לשם כך צייר תאור סרקסטי על דורות של דורות שכל אחד דואג רק לעתיד ולא להווה. והוסיף כהערה : כבר הייתי תאב לראות את הבן הראוי לשמו שכל הדורות עמלו בשבילו.

הערה זאת עלתה בי פתאום בתפילת מוסף שבת ראש חודש. בברכת "אתה יצרת" אנו מודים כי אין אנו יכולים להקריב קורבנות "לפי שחטאנו אנחנו ואבותינו". החל ממחר נאמר זאת גם בתחנון : "אנחנו ואבותינו חטאנו". אנחנו לפני אבותינו. גם מסיבה פשוטה - ירידת הדורות הכללית מביאה לחטאים גדולים יותר. אך גם מסיבה יותר שורשית : לכל מעשה יש הרבה שורשים. מי שאמר והיה העולם יודע להעריך עד כדי שחק מאזניים מה היו כל הסיבות. איפה החלק של מי שביצע, איפה השפעות הסביבה ומה נובע ממה שלמד ממעשי אבותיו. ובמעשי אבותיו - ממה נובעים ונבעו כל מעשיהם ואיפה כאן השפיעו אבותיהם, וכן הלאה עד תחילת תולדות האדם. כאשר אנו עושים מעשה הוא משפיע על חשבון המעשים של כולם, גם אלה שכבר עברו לעולם האמת. לכן מכיוון שאנחנו חטאנו, פתאום מתברר שגם אבותינו חטאו. התקווה היחידה היא שגם להיפך.

ובככל אופן, בחזרה להערתו של רבי יעקב יצחק מפשיסחא - בעצם אנחנו אותו הבן שכל הדורות כולם עמלו בשבילו והוא שקובע האם הם בכלל צדיקים. ראוי לשמו ? מכיוון שבית המקדש לא נבנה עדיין כנראה שעוד לא. וכל עוד לא נבנה אנו ממשיכים להחריב את המקדש הראשון והשני. אבל אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואחכה לו בכל יום שיבוא. יתכן שמעשה אחד יכול להפוך את כל הדורות לצדיקים גמורים.
 
 
Current Mood: tiredtired
Current Music: אחות קטנה